Rapoo- It solutions & Corporate template

הצטרפות לקיבוץ רשפים 
היא במסגרת קליטה לחברות בעצמאות כלכלית מלאה, המשתכן מתקבל להיות שווה זכויות ליתר חברי רשפים כולל הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות הקיבוץ ולוועדות השונות, ליהנות מסבסוד משמעותי בשירותים הקהילתיים. ככל שאר החברים ברשפים גם החברים החדשים משתכרים באופן עצמאי ללא קשר למוסדות הקיבוץ. לצורך הניהול השוטף , החבר משלם לקיבוץ אגרת שירותים שגובהה נקבע כל שנה באסיפה כללית וכן משתתף בתשלום לקרן לעזרה הדדית, החברים החדשים והוותיקים שותפים באופן שווה בנכסים היצרניים שההכנסות מהם משרתות את הקהילה כולה.
 
תהליך הקבלה: לאחר שהחליטו המועמדים שהם מעוניינים לבנות את ביתם ברשפים הם מוזמנים לפגישת הכרות עם נציגי וועדת הקליטה על מנת לקבל מידע על אורחות החיים, התנהלות הקהילה, אפשרויות הבניה ובהמשך גם אפשרות להתארח אצל משפחות ברשפים . מכיוון שמדובר על קליטה לחברות באגודה שיתופית חקלאי נקבע חובת מגורים של שנה אחת לפחות לנקלטים חדשים, הליך הקבלה כולל מפגשי הכרות , מפגש עם וועדת קבלה, מבדק התאמה לחיי קהילה, חתימה על הסכמי הצטרפות לקיבוץ והסכם הפניית המשתכן למינהל מקרקעי ישראל לקבלת חוזה חכירה למגרשו. בחירת המועמדים נעשית בקלפי על ידי חברי הקיבוץ סיום התהליך הינו בכניסה לבית המגורים החדש.
 
מגורים לנקלטים חדשים: ברשפים יש מלאי של מגרשים מפותחים לבניה עצמית בתוך תחומי הקיבוץ (הקו הכחול).
שיוך הנכס הוא שיוך קנייני לכל דבר ועניין. במהלך בנית הבית ניתן לגור בשכירות בקיבוץ על בסיס מקום פנוי.

reshafim abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות