Rapoo- It solutions & Corporate template

אלבומים

מגורים של העובדים התאילנדיים

מבנה המגורים לעובדים התאילנדיים הוקם בנובמבר 2012 ליד מחסן גידולי השדה


מגורים של העובדים התאילנדיים

מבנה המגורים לעובדים התאילנדיים הוקם בנובמבר 2012 ליד מחסן גידולי השדה